เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาเสริมพิ้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
 ADVANCED INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
 ADVANCED READING AND WRITING IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3

 2 วิชาหลัก    18 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
 2.1 วิชาหลักบังคับ    9 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ
 PUBLIC MANAGEMENT THEORY
3
PA8100 ปรัชญาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCE
3
PA8101 การวิจัยเชิงปริมาณ 1
 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS I
3
PA8102 การวิจัยเชิงปริมาณ 2
 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS II
3

 2.2 วิชาหลักเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ
 ANALYSIS OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT
3
PA8002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR EXCELLENCE
3
PA8003 การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน
 FISCAL AND FINANCIAL SYSTEMS AND INSTITUTION MANAGEMENT
3
PA8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 POLICY ANALYSIS
3
PA8005 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3
PA8102 การวิจัยเชิงปริมาณ 2
 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS II
3
PA8103 การวิจัยเชิงคุณภาพ
 QUALITATIVE RESEARCH METHODS
3

 3 วิชาเอก    9 หน่วยกิต
 3.1 การบริหารองค์การ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8301 องค์การและการจัดการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
 ORGANIZATION AND MANAGEMENT FOR COMPETITIVE ADVANTAGE
3
PA8302 การจัดการระหว่างประเทศ
 INTERNATIONAL MANAGEMENT
3
PA8303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
 MODERN MANAGEMENT TECHNIQUES
3
PA8304 การจัดการคุณภาพ
 QUALITY MANAGEMENT
3

 3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3
PA8402 องค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์
 ORGANIZATION LEARNING AND COMPETENCY
3
PA8403 กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนแบบจูงใจเพื่อการแข่งขัน
 COMPENSATION PROGRAM STRATEGY AND DESIGN
3
PA8404 กลยุทธ์ในการประเมินบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 PERSONNEL EVALUATION AND PERFORMANCE APPRAISAL
3

 3.3 การบริหารการเงินและการคลัง    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8501 นโยบายและการบริหารภาษีอากร
 TAX POLICY AND ADMINISTRATION
3
PA8502 การจัดการรายจ่ายสาธารณะและการงบประมาณ
 PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT AND BUDGETING
3
PA8503 การจัดการและการวิเคราะห์ทางการเงิน
 FINANCIAL MANAGEMENT AND ANALYSIS
3
PA8504 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
3

 3.4 นโยบายสาธารณะ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8601 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
 POLICY IMPLEMENTATION AND EVALUATION
3
PA8602 กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและการวิเคราะห์ผลกระทบ
 PUBLIC POLICY PROCESS IN THAILAND AND ITS IMPACT
3
PA8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง
 FISCAL AND MONETARY POLICY ANALYSIS
3
PA8604 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT
3

 3.5 การปกครองท้องถิ่น    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8701 การปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่
 MODERN LOCAL GOVERNANCE
3
PA8702 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
 COMPARATIVE STUDY OF LOCAL GOVERNANCE
3
PA8703 การจัดการในการปกครองท้องถิ่น
 LOCAL GOVERNANCE MANAGEMENT
3
PA8704 เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการท้องถิ่น
 MEASUREMENT AND IMPROVEMENT OF LOCAL SERVICES
3

 3.6 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8801 การเงินและการตลาดการเงิน
 FINANCE AND FINANCIAL MARKET
3
PA8802 การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน
 COMPETITIVE STRATEGY & POLICY MANAGEMENT
3
PA8803 การปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 RESTRUCTURING & PRIVATIZATION
3
PA8804 รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ
 GOVERNMENT & CORPORATE POLICY
3

 3.7 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8901 อาชญาวิทยาระดับสูง
 ADVANCED CRIMINOLOGY
3
PA8902 นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 CRIME PREVENTION AND SUPPRESSION POLICY
3
PA8903 เหยื่อวิทยา
 VICTIMOLOGY
3
PA8904 ทฤษฎีและการวิจัยการบำบัดผู้กระทำผิด
 CORRECTIONAL THEORY AND RESEARCH
3

 4 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA9900 วิทยานิพนธ์
 DISSERTATION
36
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629