เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)
 สาขาวิชา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาเสริมพิ้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
 ADVANCED INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 REMEDIAL INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
 ADVANCED READING AND WRITING IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
 REMEDIAL ADVANCED READING AND WRITING IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3

 2 วิชาหลัก    9 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
 2.1 วิชาหลักบังคับ    9 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐร่วมสมัย
 CONTEMPORARY PUBLIC MANAGEMENT THEORIES
3
PA8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ
 ANALYSIS OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT
3

 2.2 วิชาหลักเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR EXCELLENCE
3
PA8003 การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน
 FISCAL AND FINANCIAL SYSTEMS AND INSTITUTION MANAGEMENT
3
PA8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
 PUBLIC POLICY ANALYSIS
3

 3 วิชาระเบียบวิธีวิจัย    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8100 ปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCE
3
PA8101 การวิจัยเชิงปริมาณ 1
 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS I
3
PA8102 การวิจัยเชิงปริมาณ 2
 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS II
3
PA8103 การวิจัยเชิงคุณภาพ
 QUALITATIVE RESEARCH METHODS
3

 4 วิชาเอก    9 หน่วยกิต
 4.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3
PA8402 องค์การแห่งการเรียนรู้และตัวแบบสมรรถนะ
 ORGANIZATION LEARNING AND COMPETENCY MODELING
3
PA8403 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประเด็นความท้าทายร่วมสมัย
 CONTEMPORARY ISSUES AND CHALLENGES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3

 4.2 นโยบายสาธารณะ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8601 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
 POLICY IMPLEMENTATION AND EVALUATION
3
PA8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง
 FISCAL AND MONETARY POLICY ANALYSIS
3
PA8604 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
 DEVELOPMENT POLICY AND STRATEGY IN GLOBAL CHANGE AND DYNAMISM
3

 4.3 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA8801 การบริหารการเงินและการตลาดการเงิน
 FINANCIAL MANAGEMENT AND FINANCIAL MARKET
3
PA8803 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
 PUBLIC, PRIVATE, AND CIVIL SOCIETY PARTNERSHIPS
3
PA8804 รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ
 GOVERNMENT AND CORPORATE POLICY
3

 5 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA9900 วิทยานิพนธ์
 DISSERTATION
36
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629