เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา)
 สาขาวิชา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
 ADVANCED INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
 ADVANCED READING AND WRITING IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3

 2 หมวดวิชาหลัก    9 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8000 DEVELOPMENT ADMINISTRATION AND GLOBALIZATION
 DEVELOPMENT ADMINISTRATION AND GLOBALIZATION
3
DA8010 ORGANIZATION ANALYSIS AND MANAGEMENT
 ORGANIZATION ANALYSIS AND MANAGEMENT
3
DA8020 POLICY STUDIES
 POLICY STUDIES
3

 3 หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8100 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES
 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES
3
DA8110 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS I
 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS I
3
DA8120 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS II
 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS II
3
DA8130 QUALITATIVE RESEARCH METHODS
 QUALITATIVE RESEARCH METHODS
3

 4 หมวดวิชาเอก    9 หน่วยกิต
 4.1 การบริหารการพัฒนา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8300 MODERN MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 MODERN MANAGEMENT AND ORGANIZATION
3
DA8310 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
3
DA8320 FINANCIAL MANAGEMENT
 FINANCIAL MANAGEMENT
3

 4.2 การจัดการและนโยบายสาธารณะ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8400 POLICY IMPLEMENTATION AND EVALUATION
 POLICY IMPLEMENTATION AND EVALUATION
3
DA8410 FISCAL AND MONETARY POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT
 FISCAL AND MONETARY POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT
3
DA8420 DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL GOVERNANCE
 DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL GOVERNANCE
3

 5 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA9900 DISSERTATION
 DISSERTATION
30
DA9900 DISSERTATION
 DISSERTATION
36
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629