เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารและการพัฒนา)
 สาขาวิชา : Organization and Human Resource Governance

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA4000 FUNDAMENTALS OF GOVERNANCE AND DEVELOPMENT
 FUNDAMENTALS OF GOVERNANCE AND DEVELOPMENT
3
LC4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
 ADVANCED INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
 ADVANCED INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
 ADVANCED READING AND WRITING IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
 ADVANCED READING AND WRITING IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3

 2 หมวดวิชาหลัก    9 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8000 GOVERNANCE AND DEVELOPMENT IN GLOBALIZED CONTEXT
 GOVERNANCE AND DEVELOPMENT IN GLOBALIZED CONTEXT
3
DA8010 ADVANCED ORGANIZATION THEORY
 ADVANCED ORGANIZATION THEORY
3
DA8020 POLICY STUDIES AND ANALYSIS
 POLICY STUDIES AND ANALYSIS
3

 3 หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8100 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCE
 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCE
3
DA8110 QUANTITATIVE RESEARCH I
 QUANTITATIVE RESEARCH I
3
DA8120 QUANTITATIVE RESEARCH II
 QUANTITATIVE RESEARCH II
3
DA8130 QUALITATIVE RESEARCH
 QUALITATIVE RESEARCH
3

 4 หมวดวิชาเอก    9 หน่วยกิต
 4.1 ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE GOVERNANCE    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8300 ADVANCED ORGANIZATION BEHAVIOR AND MANAGEMENT
 ADVANCED ORGANIZATION BEHAVIOR AND MANAGEMENT
3
DA8310 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
 STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
3
DA8320 COLLABORATIVE AND PARTICIPATORY GOVERNANCE
 COLLABORATIVE AND PARTICIPATORY GOVERNANCE
3

 5 INDEPENDENT STUDY    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA8800 INDEPENDENT STUDY
 INDEPENDENT STUDY
3

 6 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DA9900 DISSERTATION
 DISSERTATION
36
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629